วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนมาตรฐาน ควบคู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายยุทธ วงษ์ศิริ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ธีฆายุพันธ์
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศ กีฬาสีเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13-14 ส.ค.2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด

วิสัยทัศน์
โรงเรียนมาตรฐาน ควบคู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เอกลักษณ์

มูลมังอีสาน แลตระกานทุ่งอีเลิง

อัตลักษณ์
มีน้ำใจ กตัญญู พอเพียง

ปรัชญา

คุณธรรมดี มีวินัย ใฝ่วิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน
 

คติธรรมประจำโรงเรียน

นัตถิ ปัญญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
สีประจำโรงเรียน แสด น้ำเงิน

------------------------------------------------------------------------------------------------