วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-237590
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายทวี อันปัญญา
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายพีระพล พัฒนพีระเดช
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศ กีฬาสีเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13-14 ส.ค.2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
ลำดับที่
รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์/โทรศัพท์/Website
-
งานพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย
1

นายประสิทธิ์ สมศักดิื ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระดับเชี่ยวชาญ
 
2
นางสาวจินตนา เชื้อปรีชา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระดับชำนาญการพิเศษ
 
3
นางสาวเพ็ญศรี ศรีนุศร ครู เชี่ยวชาญ  
4
นายชิต อึ้งปิติมานะ ครู ชำนาญการ  
5
นางรติมา กล้าขยัน ครู ชำนาญการพิเศษ  
6
นางพิมพ์ประไพ จันทรพร ครู ชำนาญการ  
7

นางสาวปัทมา บุตตะโยธี ครู ชำนาญการพิเศษ  
8
นางปรียาพร ศิริกุล ครู ชำนาญการพิเศษ  
9
นายรังสรรค์ ทรงนิสัย ครู ชำนาญการ  
10
นางสุธิดา วงษ์ทรงยศ ครู ชำนาญการพิเศษ  
11
นางนภาทิพย์ พันธ์ราช ครู ชำนาญการพิเศษ  
12
นางนารีวรรณ ปิตุภูมินาค ครู ชำนาญการพิเศษ  
13
นางสาวกาญจนา ไสยโสภณ ครูชำนาญการพิเศษ  
     
14
นางประครอง ดอลบี้ ครู ชำนาญการพิเศษ  
15
นายวีรชัย เพลินจิตร ครูชำนาญการพิเศษ
3มีนาคม2557
weerachai18@hotmail.com
ย้ายมาจากเทศบาลเมืองหัวหิน
วันที่ 8 มิถุนายน 2547
เข้าสู่เว็บไซต์ อ.วีรชัย เพลินจิตร คลิก
การเขียนเว็บไซต์ ด้วย DreamweaverMX
บทเรียนองค์ประกอบคอมพิวเตอร์http://weerachai18.hi5.com
16
นางยุลี ทบมาตร ครูชำนาญการพิเศษ  
     
17
นายธนกฤต ตลับนิล ครูชำนาญการพิเศษ  
18
นายสุวิทย์ บุญนาน ครูชำนาญการพิเศษ  
19
นางภาวิณี ตลับนิล ครูชำนาญการพิเศษ  
20
นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี ครูชำนาญการพิเศษ  
21
นางปราณี ทองทับ ครูชำนาญการพิเศษ  
22
นางจรรยา สมสนุก ครู ชำนาญการ  
23
นายจารุวัฒน์ ประทุมตะ ครูชำนาญการพิเศษ  
24
นางนงลักษณ์ ชัยสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ  
25

นางสาวเบญจมาศ ณ บุตรจอม ครู ชำนาญการ  
26

นางสาวนาฎอนงค์ นามหานวล ครูชำนาญการ ครูย้ายเข้า 16 ต.ค.61
27

นางอุมาพร ผิวแดง ครู คศ.1  
28

นางจันทจิตต์ สมมะวัง ครู ชำนาญการ  
29

นางกุสุมา บาลยอ ครูชำนาญการ  
30

นางสมหวัง แข้โส ครูชำนาญการพิเศษ  
31

นางคำหยาด ไชยปัดชา ครูชำนาญการ  
32

นางมลิวรรณ กล้าหาญ ครูชำนาญการพิเศษ  
33

นายอุดม คำระกาย ครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย ลูกจ้างประจำ
34
นางสาววาทินี ใต้ระหัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
35
นางสาวสุชาดา ศรีทรงฮาต ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน  
36
นางสาวกมลชนก ภูมิภาค ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ
37
นางสาวทิพานันท์ ดาวังปา พนักงานจ้าง(การเงิน) พนักงานจ้างตามภารกิจ
38

นางสาวศศิธร เมืองโคตร ครูอัตราจ้าง ศิลปะ  
39 นางสาวภิญญาวลัญช์ ธรรมทิพย์บวร พนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ
40
นางสาวชลิตา จันทวงษ์ ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน  
41 นายเอกชัย พรมลี ครูอัตราจ้าง ดนตรี  
42 นายสุธิพงษ์ ศรีอระพิมพ์ ครูอัตราจ้าง นาฏศิลป์  
43 นางสาวปานรดา ศรีเทพย์ ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ  
44 นายเทอดศักดิ์ โคตรเมือง นักการภารโรง  
45
นายเอกณัฏฐ์ วรัญช์พุฒิชัย นักการภารโรง  
46
นางพุฒ อรุณปรีย์ นักการภารโรง  
47
นายบุญจันทร์ พนักงานขับรถ  
48
นางสาวนิลุบล สุวรรณฉิม แม่ครัว  
49
นางถนอม น้อยคำภู แม่ครัว  
สรุป
จำนวน บุคลากรครู ทั้งหมด 32 คน นักการภารโรง 3 คน ลูกจ้างประจำ 1(อุดม) ครูอัตราจ้าง 6 คน จ้างตามภาระกิจ 4 ลูกจ้างโรงเรียน 3 คน (แม่ครัว พนักงานรถ)
         
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 คน    
         
  รวมทั้งสิ้น 49 คน