วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-237590
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายทวี อันปัญญา
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายพีระพล พัฒนพีระเดช
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศ กีฬาสีเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13-14 ส.ค.2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
ลำดับที่
รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์/โทรศัพท์/Website
-
งานพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย
1

นายประสิทธิ์ สมศักดิื ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระดับเชี่ยวชาญ
 
2
นางสาวจินตนา เชื้อปรีชา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระดับชำนาญการพิเศษ
 

     
 
     
3
นางสาวเพ็ญศรี ศรีนุศร ครู ชำนาญการพิเศษ  
4
นายชิต อึ้งปิติมานะ ครู ชำนาญการ  
5
นางรติมา กล้าขยัน ครู ชำนาญการพิเศษ  
6
นางพิมพ์ประไพ จันทรพร ครู ชำนาญการ  
       
       
7

นางสาวปัทมา บุตตะโยธี ครู ชำนาญการพิเศษ  
8
นางสาวปุญฐิมนต์ ไชติเรืองหิรัญ ครู ชำนาญการ  
9
นางปรียาพร ศิริกุล ครู ชำนาญการพิเศษ  
10
นายรังสรรค์ ทรงนิสัย ครู ชำนาญการ  
11
นางสุธิดา วงษ์ทรงยศ ครู ชำนาญการพิเศษ  
12
นางนภาทิพย์ พันธ์ราช ครู ชำนาญการพิเศษ  
13
นางนารีวรรณ ปิตุภูมินาค ครู ชำนาญการพิเศษ  
14
นางสาวกาญจนา ไสยโสภณ ครูชำนาญการ  
15
นางสาวยุพาวดี สอนภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
       
16
นางประคอง ดอลบี้ ครู ชำนาญการพิเศษ  
17
นายวีรชัย เพลินจิตร ครูชำนาญการพิเศษ
3มีนาคม2557
weerachai18@hotmail.com
ย้ายมาจากเทศบาลเมืองหัวหิน
วันที่ 8 มิถุนายน 2547
เข้าสู่เว็บไซต์ อ.วีรชัย เพลินจิตร คลิก
การเขียนเว็บไซต์ ด้วย DreamweaverMX
บทเรียนองค์ประกอบคอมพิวเตอร์http://weerachai18.hi5.com
18
นางทัชชกร ทองไชย์ ครูชำนาญการ  
19
       
20
นางยุลี ทบมาตร ครูชำนาญการพิเศษ  
21
นายธนกฤต ตลับนิล ครูชำนาญการพิเศษ  
22
นายสุวิทย์ บุญนาน ครูชำนาญการพิเศษ  
23
นางภาวิณี ตลับนิล ครูชำนาญการพิเศษ  
24
นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี ครูชำนาญการพิเศษ  
       
25
นางปราณี ทองทับ ครูชำนาญการพิเศษ  
26
นางจรรยา สมสนุก ครู คศ.1  
27
นางเพ็ญพักตร์ จันทระภู ครูชำนาญการพิเศษ  
28
นายจารุวัฒน์ ประทุมตะ ครูชำนาญการพิเศษ  
29
นางนงลักษณ์ ชัยสงคราม ครูชำนาญการ  
30

นางสาวเบญจมาศ ณ บุตรจอม ครู คศ.1 ครูย้ายเข้า 16 ต.ค.61
31

นางสาวนาฎอนงค์ นามหานวล ครูชำนาญการ ครูย้ายเข้า 16 ต.ค.61
32

นางอุมาพร ผิวแดง ครู คศ.1  
33

นางจันทจิตต์ สมมะวัง ครู คศ.1  
34

นางกุสุมา บาลยอ ครูชำนาญการ  
35

นางสมหวัง แข้โส ครูชำนาญการพิเศษ  
36

นายอุดม คำระกาย ครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย  
37
นางสาววาทินี ใต้ระหัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
38
นางสาวสุชาดา ศรีทรงฮาต ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน  
39
นางสาวกมลชนก ภูมิภาค ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ
40
นางสาวทิพานันท์ ดาวังปา พนักงานจ้าง(การเงิน) ตามภารกิจ  
41

นางสาวศศิธร เมืองโคตร ครูอัตราจ้าง ศิลปะ  
42 นางสาวภิญญาวลัญช์ ธรรมทิพย์บวร พนักงานจ้าง ตามภารกิจ ธุรการ
43 นายเทอดศักดิ์ โคตรเมือง นักการภารโรง  
44
นายเอกณัฏฐ์ วรัญช์พุฒิชัย ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง  
     
45
นางพุฒ อรุณปรีย์ ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง  
46
นายบุญจันทร์ พนักงานขับรถ  
47
นางสาวนิลุบล สุวรรณฉิม พนักงานจ้างทั่วไป  
48
นางถนอม น้อยคำภู พนักงานจ้างทั่วไป  
สรุป
จำนวน บุคลากรครู ทั้งหมด 35 คน พนักงานจ้างประจำ 4 คน นักการ + อ.อุดม ครูอัตราจ้าง 2 คน จ้างตามภาระกิจ 4 ลูกจ้างโรงเรียน 3 คน (แม่ครัว พนักงานรถ)
         
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 6 คน    
         
  รวมทั้งสิ้น 54 คน