วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนมาตรฐาน ควบคู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายยุทธ วงษ์ศิริ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีีฆายุพันธุ์
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศ กีฬาสีเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13-14 ส.ค.2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด

สถิติ ครู นักเรียน

สถิติ ครู
ครูประจำการ
38 คน
ผู้ช่วยครู(ครูอัตราจ้าง)
3 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
4 คน
ครูผู้ดูแลเด็ก อนุบาล
1 คน
 
รวม
46 คน
ฝ่ายสนับสนุน
นักการภารโรง
3 คน
 
แม่ครัว
2 คน
คนขับรถ
1 คน
รวมบุคลากรในโรงเรียน
52 คน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 3....คน
พระอาจารย์ฝึกการสอน 0 รูป
นักศึกษาสังเกตุการณ์สอน .. คน