ชั้น ม.3/1 ปีการศึกษา 2558 - ปัจจุบัน
1.Website นายทศวรรษ ปุ้งมา ผลงาน
2.Website นายสักก์ สมพิมพ์ ผลงาน
3.Website นักเรียนที่ผ่านมา ผลงาน
4.Website นายกฤษร สุพัฒนกุล ผลงาน1 ผลงาน2
รางวัลอันดับ1 ระดับเทศบาลนครขอนแก่น อันดับ 4 ระดับภาค จ.อุดรธานี
5.Website นางสาวจันจิรา มุงคุณคำซาว ผลงาน
6.Website นางสาวจุฑาทิพย์ ทองชมภู ดญ.มณฑิรา จิตรสม ผลงาน
7.Website นายณัฐวุฒิ บุญเบ้า นางสาวสุดารัตน์ อุดมวรรณภา ผลงาน
7.นายครินทร์ มินำพันธุ์ ผลงาน
8.นายศราวุธ ผุดผ่อง นางสาววาสนา ชินพาส ผลงาน
9.นายกฤษณะ รินรักษา นางสาวปาริชาต แก้วบุญมี ผลงาน
10..นายราชัณย์ ไชยทุม นายเกียรติภูมิ ภูบุญอบ ผลงาน
11.นางสาวพนิดา เสนาสิงห์ นายวันเฉลิม บุญเจริญ ผลงาน
12.นางสาวศศิธร สอนคราม นางสาวมัลลิกา ปาระชาติ ผลงาน
13.นางสาวอรวรรณ หินชัด นางสาวสุชาวดี ภูพาน ผลงาน
14.นางสาวสิริวัลย์ อินสด นางสาวนิรชา ปฐมรักษ์ ผลงาน
15.นายศุภณัฐ ไชยวงษา นายเกียรติศักดิ์ ทำมาน้อย ผลงาน
16.นายอาทิตย์ แสงใสแก้ว ผลงาน
17.นายพัฒธวัฒน์ พรรษา ผลงาน
18.นายฤชากร โยชน์รัมย อาทิตย์ แสงใสแก้ว ผลงาน
ชั้น ม.3/2
1.ด.ช.ณัชกานต์  คำโฮง ผลงาน
2.ด.ช.ณัฐชนน  วงศ์พรหม ผลงาน
3.ด.ช.เทพฤทธิ์  หงษ์ลุน ผลงาน
4.ด.ช.ศักรินทร์  รมเพ็ง ผลงาน
5.ด.ช.สักก์   สมพิมพ์ ผลงาน
6.ด.ช.อนุชาติ  ศิริพล ผลงาน
7.ด.ช.อาทิตย์  ฟุ้งแสนศรีเจริญ ผลงาน
8.ด.ญ.กฤษณา   แก้วบุญมี ผลงาน
9.ด.ญ.ณัฐริกา  สิงห์คำป้อง ผลงาน
10.ด.ญ.ดวงพร  สิบหว้า ผลงาน
11.ด.ญ.พัชราวรินทร์ พุทธขันธ์ ผลงาน
12.ด.ญ.สุนิสา   พิทักษ์ ผลงาน
13.ด.ช.ทศวรรษ   ปุ้งมา ผลงาน
14.ด.ญ.พัชรี   อุ้ยอั้ง ผลงาน
15.ด.ญ.สายสมร  แก้วสิมมา ผลงาน
16.ด.ญ.อภิญญา   ดวงสิมมา ผลงาน
17.ด.ช.วีรพล กองพงษ์ ผลงาน
18.ด.ญ.อมรรัตน์ ไชยแก้ว ผลงาน
19.น.ส.มาริษา ภูจักรเพ็ชร ผลงาน
20.นายชินวัตร เมืองรัตนจรูญ ผลงาน

ปีการศึกษา 2560
1.เด็กชายชัยวัฒน์  ทุยบึงฉิม

3/1

ผลงาน
2.นายภัทรพล รินทร์วงษ์ 3/1 ผลงาน
3.นายสุชัย สีชมชื่น 3/1 ผลงาน
4.นางสาวเพชรรัตน์ เอกตาแสง 3/1 ผลงาน
5.เด็กหญิงสกุลกาญจน์ สุขรอมแปง 3/2 ผลงาน
6.นางสาวภัทรวดี บันทะกิจ 3/2 ผลงาน
7.เด็กชายเมฆา ราชวงษ์ศรี 3/2 ผลงาน
8.นายพีระวิช คำเกิด 3/2 ผลงาน
9.นายอนุชา สาตุ่น 3/2 ผลงาน
10.เด็กหญิงปิยะดา ศรีคุณเมือง 3/2 ผลงาน
11.นางสาวดาราวรรณ สืบสวน 3/2 ผลงาน
12.เด็กหญิงเพชรกมล ทองมาศ 3/2 ผลงาน
13.นางสาวศิริวรรณ คมสันต์ 3/2 ผลงาน
14.นางสาวสุภาภรณ์ ศรีมงคล 3/2 ผลงาน

 

 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่