คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายยุทธ วงษ์ศิริ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีีฆายุพันธุ์
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศ กีฬาสีเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13-14 ส.ค.2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ลำดับที่
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่

อ.ทวีศักดิ์ พรมมงคล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
รอง ผอ.รินทนา พงษ์เสนา รอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รอง ผอ.จตุรงค์ พันเดช รอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารบุคคล

นางสาวจรรยา สมสนุก ครูชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายวีรชัย เพลินจิตร ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบุคคล
นายธนกฤต ตลับนิล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสมหวัง แข้โส ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
นงลักษณ์ ชัยสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.1-3
นายธนกฤต ตลับนิล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.4-6
นางสุธิดา วงษ์ทรงยศ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ม.1-3