วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายยุทธ วงษ์ศิริ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีีฆายุพันธุ์
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศ กีฬาสีเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13-14 ส.ค.2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
 
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

ลำดับ

รูปภาพ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 

นายนพดล  ฉัตรานุฉัตร

ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ

2

 

นายนิเวศน์  เขียวสด

รองประธานกรรมการสถานศึกษาฯ

3

 

นายเดชกำจร  สิงหพร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

4

 

นายสุนทร  แพงพุทธ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

5

 

นางณัฏฐกิตติ์กัญญา  กลิ่นโอชา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

6

 

นายสินธ์  โสตประเสริฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

7

 

นายบุญฤทธิ์   พาณิชย์รุ่งเรือง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

8

 

พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ

กรรมการผู้แทนองค์ศาสนา

9

 

นายคำสอน  เหลาพัน

กรรมการผู้แทนองค์ศาสนา

10

 

นายชมเชย  แสนเมือง

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

11

 

นางจารุณี  สุตะชา

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

12

 

นายแม็ก  ศรีบุญเรือง

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

13

 

นายปรมินทร์  เลาหะพันธุ์

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

14

นางวีรชัย  เพลินจิตร

กรรมการผู้แทนครู

15

นางวาสนา แม้นญาติ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา/เลขานุการ

16

นายประชารัตน์  โนนทนวงษ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

17

ตำแหน่งว่าง

-

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา