วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายยุทธ วงษ์ศิริ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีีฆายุพันธุ์
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศ กีฬาสีเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13-14 ส.ค.2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
 
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ 1617/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
วาระ 4 ปีไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

ลำดับ

รูปภาพ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง - หมายเหตุ

 

 

1

 

 

นายศุภกนก์ธีร์ อนุศรี

 

 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 2

 นายมังกร เกี่ยวหนองแก

 

 กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

 

 

3

 

 

นางวีรชัย  เพลินจิตร

 

 

กรรมการผู้แทนครู

 

 

4

 

 

นางสุวรรณ เกี่ยวหนองแก

 

 

 

กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า

 

 

5

 

 

 

นายเกริก ศรีบุญเรือง

 

 

กรรมการ ผู้แทนชุมชน

 

 

6

 

นางสาวธัญชนก สิทธิไกรพงษ์

 

กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

7

 

นางมลิวรรณ เนียมสกุล

 

 

กรรมการ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

8

 

นายถนัด ภูมิ่งดาว

 

 

กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา

 

 

9

 

 

นายมานิตย์ ดวงปักใต้

 

 

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

10

 

 

นางจารุพรรณ เหลาต้น

 

 

 

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

11

 

 

นายปัญญา โพธิเศษ

 

 

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

12

 

 

ร.ต.ท.สุพจน์ บุพศรี

 

 

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

13

 

นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์

 

 

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

14

 

 

นางสาวหนูจันทร์ ชินะพาส

 

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

15

 

ผอ.ทวีศักดิ์ พรมมงคล

 

กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

คำสั่งเทศบาล และวาระการดำรงตำแหน่ง ภาพ1 ภาพ2