วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายยุทธ วงษ์ศิริ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีีฆายุพันธุ์
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศ กีฬาสีเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13-14 ส.ค.2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ลำดับที่
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวสมหวัง รอดไธสง รอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ูชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนงบประมาณ
 
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา รอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายวีรชัย เพลินจิตร ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางนภาทิพย์ พันธ์ราช ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบุคคล
นางสาวเพ็ญศรี ศรีนุศร ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
       
นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นางประคอง ประทุมชาติ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
นางปราณี ทองทับ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.1-3
นายสุวิทย์ บุญนาน ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.4-6
นายชัยชาญ พิมพ์ชารี ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ม.1-3