นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

 

นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  เทศบาลนครขอนแก่นนางมลิวรรณ กล้าหาญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบ  Active  Learning
เรื่อง ร่วมสืบสานงานเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3นางมลิวรรณ กล้าหาญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชางานเกษตรแบบ OACE Model
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง มาร่วมปลูกผัก รักชีวิตแบบพอเพียง

 นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

 นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวสมหวัง รอดไธสง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวสมหวัง รอดไธสง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางนงลักษณ์ ชัยสงคราม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวกาญจนา ไสยโสภณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อส่งเสริมทักษะ การอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5  เรื่อง การสรุปใจความสำคัญ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

               การพัฒนาหนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนชุดมาตราตัวสะกดมีตัวสะกด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระมีตัวสะกดเสริมทักษะภาษาไทย
โดยใช้สื่อประสม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(วิชาภาษาอังกฤษ)  เรื่อง  UPBEAT  ENGLISH  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้านการบูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 
สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนฐานแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  เรื่อง ชนิดของคำ   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นการพัฒนาการอ่าน การคิด
วิเคราะห์และเขียน เพื่อสร้างเสริมทักษะการสื่อสารการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำหรับ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวศุภพาพิศย์ เปรมิยะวงศา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านนิทานสอนใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาววิภาพร นาทัน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ประกอบเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ ที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายอลงกรณ์ อันปัญญา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ชุดการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศ ชุดที่ 1 องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เอกสาร 1
เอกสาร 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายธนกฤต ตลับนิล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตรเรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางปราณี ทองทับ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะทางภาษา  โดยใช้ชุดฝึกทักษะหลักภาษาไทย
 เรื่อง  พยัญชนะไทยตัวเลขไทย สระ  วรรณยุกต์และมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางปัทติมา เยี่ยมอ่อน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ื่องานวิจัย รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง บุคคลสำคัญของชาติไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


----------------------------------------------------------------------------------------------------------นางนารีวรรณ ปิตุภูมินาค
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ชื่องานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชางานเกษตร ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการกลุ่ม


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------นายวีรชัย เพลินจิตร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การสร้างเว็บเพจ
ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------นางบุญญาภา  พินิจพล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My Family
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------นางอติภร โคตรพัฒน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมบทเรียน
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายบัณฑิต พันธ์ราช
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางพรพิมล ลุนเสนา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ ของเล่นและของประดับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------นางประคอง วิชัยโย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย
ในกิจกรรมกลางแจ้ง  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------นางสาวยุพาวดี สอนภิรมย์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์เกมการเล่นเชิงคณิต ชั้นอนุบาลปีที่ 2  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------นางวรรณวิไล ไชยพิเดช
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรง ตามมาตราตัวสะกดแม่กดและแม่กน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์ี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาศักยภาพครูในการส่งเสริม จริยธรรม นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สำนักการศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------นายชัยชาญ พิมพ์ชารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------นางนภาทิพย์ พันธ์ราช
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ชื่องานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ นิทานพื้นบ้านไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียน คลิ๊กที่นี่
vdo กิจกรรมของโรงเรียน คลิ๊กที่นี่
ศูนย์กลางศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เจอกันที่นี่ได้เลย พวกเราคือต้นไม้ใบเดียวกัน คลิ๊กที่นี่ facebook
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
Internet ความเร็วสูง