ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา คุณธรรมดี มีวินัย ใฝ่วิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน
คติธรรม นัตถิ ปัญญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ถ.ศรีจันทร์-กาฬสินธุ์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

.เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุสามัคคี๔)ก่อนนี้นักเรียนโรงเรียนนี้ ไปเรียนอยู่โรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ๑ (พระคือวิทยาคาร
ครั้งเมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม ๒๔๙o ทางราชการได้ตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนพระคือวิทยาคาร ทำการสอนอยู่ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองใหญ่
(ศาลาวัดเดิม วัดอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ขณะนี้เป็นธรณีสงฆ์

 

 

โรงเรียนสาขานี้  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่    ถึงชั้นประถมปีที่    ทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
มีครู    คน  คือ

                นายบุญชู  มหาดไทย วุฒิ  พครูใหญ่

                .  นางเครือมาส  ไกรยะราช  วุฒิ ป.  เป็นครูน้อย

.เมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๔๙๑  ทางราชการได้ตั้งโรงเรียนเอกเทศอาศัยศาลาวัดหลังเดิมเป็นที่เรียน  โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งเงินเดือนครูและอุปกรณ์การศึกษา  ทางอำเภอเป็นผู้จ่ายให้และอุปกรณ์บางอย่างได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านหนองใหญ่ร่วมกันบริจาคให้   เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรหลานของตน

.ในระยะที่โรงเรียนอาศัยเรียนอยู่ศาลาวัดนี้ ทางครูมีครูหัวหน้าตำบล ครูในโรงเรียนกรรมการศึกษา ผู้ปกครอง และชาวบ้านหนองใหญ่ได้พร้อมใจกันวัดที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศถาวร  ไว้ในที่สาธารณะของหมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของป่าช้า  มีเนื้อที่ประมาณ  ๑๔  ไร่  ดังนั้นเมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๔๙๔  ทางราชการจึงได้ปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นในที่ดินของโรงเรียน  ตามแบบ ป.  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ขนาด    ห้องเรียน  เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว  สิ้นค่าก่อสร้าง  ๕๑,๗๕๐  บาท  (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  เป็นเงินของประชาชน  และครูทั้งอำเภอร่วมกันทอดกฐินสามัคคีบริจาคสมทบ  ๓๑,๗๕๐  บาท  เงินงบประมาณทางราชการ  ๒๐,๐๐๐  บาท  การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามแบบ  เมื่อวันที่    เมษายน   ๒๕๐๑  ขนานนามว่า  “โรงเรียนประชาบาล  คุรุสามัคคี  ”  อาคารหลังนี้เป็นหลังแรก

.เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๑๑  ทางสภาจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติเงินภาษีบำรุงท้องที่  จำนวน  ๗๐,๐๐๐  บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วนสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีกหนึ่งหลัง  ตามแบบ      ป.๑ฉของกระทรวงศึกษาธิการ  ขนาด  ๒  ห้องเรียนสร้างเสร็จสมบูรณ์  เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๑๑  เป็นอาคารเรียนหลังที่  ๒  ทั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาจังหวัดท่านหนึ่ง  คือ  นายทอง  เสงี่ยมพันธุ์  ข้าราชการบำนาญ  อดีตครูใหญ่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้มาเยี่ยมโรงเรียนเห็นความจำเป็นที่มีนักเรียนมากต้องอยู่ใต้ถุนหลายห้อง  ขณะนั้นข้าพเจ้าได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่อยู่โรงเรียนนี้จึงขอความร่วมมือและก็ได้ผลตอนหลังซึ่งเป็นเหตุได้อาคารเรียนหลังที่..๒ ปีนี้และได้ใช้ประโยชน์ตลอดมา

.ต่อมาเมื่อเดือนกันยายน  ๒๕๑๔ ทางวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรมอาชีวศึกษา  ต้องขยายเขตวิทยาลัยตกลงชดเชยค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวงเงิน๑,๕๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ซื้อที่ดินของนางไขนภา  โชติกเสถียร  ซึ่งมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา ในราคา๗๒๐,๐๐๐ (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) พร้อมด้วยบ้านหนึ่งหลัง โฉนด ๗๐๑ เลขที่ ๒๐๖๔๔๓๐ เลขที่ ๗ หน้าสำรวจ ๑๐๒๙  เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา  เล่มที่ ๓๕ หน้า ๗๗ และเริ่มสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๑๔ ตามแบบ ๐๑๗ ของกรมสามัญศึกษา กระทรวง  ศึกษาธิการ ขนาด ๑๒ ห้องเรียน ๑ หลัง นัยว่าเป็นหลังแรกของที่นี่ อาคารหลังเดิม ๓ ห้องเรียน แบบ ป.๑ ได้รื้อมาสร้างตามเดิม ( แบบ ป.๑ ฉ.ขนาน ๓ ห้องเรียน ) สร้างอาคารต่าง ๆ เสร็จ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๕ และได้ใช้เป็นสถานที่เรียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

.เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๕  เทศบาลเมืองขอนแก่นได้ขยายเขตเทศบาลออกไปอีก  โรงเรียนนี้จึงอยู่ในเขตเทศบาล  ครูบางส่วน  ที่ดิน  อาคารเรียน ทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้โอนมาสังกัดเทศบาลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ เรียกชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ”  ชื่อย่อว่า “ ... ”

.  เมื่อปีการศึกษา ๒๕๑๖ ทางเทศบาลได้เปิดชั้นประถมศึกษาตอนปลายขึ้น โดยไม่บังคับเรียน รับนักเรียน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๔๕ คน

.  นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา มีครูใหญ่บริหารโรงเรียนรวมมาถึงปัจจุบัน มีดังนี้   คือ

 

.  นายบุญชู  มหาดไทย       วุฒิ พ. ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ..๒๔๙๑ – ๒๔๙๙

.  นายเนียม สุวรรณเคน       วุฒิ ม.๑ ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ..๒๔๙๙ – ๒๕๐๐

.  นายประเทือง  พื้นแสง      วุฒิ ม.พ ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ..๒๕๐๐ – ๒๕๐๖

.  นายบุญทา สุนทรไชยา     วุฒิ ป.. ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.. ๒๕๐๖ – ๒๕๐๗

.  นายวศิน  สมอุ่นจารย์       วุฒิ พ.. ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.. ๒๕๐๗ – ๒๕๐๙

.  นายฝ้าย    กรมเมือง        วุฒิ พ.. ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ..๒๕๐๙ – ๒๕๑๒

. นายวศิน   สมอุ่นจารย์       วุฒิ พ..ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.. ๒๕๑๒ - ๒๕๒๐

. นายสุนันท์  รัตนประภาศิริ วุฒิป.กศ.สูง ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๕

.  นายชลัช  พรหมโว           วุฒิ พ.. ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อเดือน เมษายน พ.. ๒๕๒๕

๑๐.นายอุทิศ   ไชยศรีสุทธิ์      ดำรงตำแหน่งเมื่อ  ..  ๒๕๓๐ – ๒๕๔๑

๑๑.นายเจริญ   ช่วงชิต           ดำรงตำแหน่งเมื่อ  ..  ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓

๑๒.นายสุพัฒน์  เหล่าชัย        ดำรงตำแหน่งเมื่อ  ..  ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน

          ๑๓.นายศุภดล   ศรีโนนทอง รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่๑๑ ต.ค ๔๔–๑๓ พ.ย ๔๔

          ๑๔.นายจุมพล   สัวสดิผล       ดำรงตำแหน่งเมื่อ  วันที่  ๑๔  .  ๔๔

 

. กิจกรรมที่ควรบันทึกในประวัติคือ พิธีเปิดป้ายฉลองโรงเรียนและงานชุมนุมศิษย์เก่า เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.. ๒๕๑๗

๑๐...๒๕๒๑ ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างจำนวน ๓ ห้องเรียนเป็นเงิน   ๘๑,๐๐๐ บาท เริ่มลงมือก่อสร้าง ๑๗ วัน และใช้เป็นห้องเรียน ได้เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๑

๑๑. ..๒๕๒๒ ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียน ชั้นล่างจำนวน ๔ ห้องเรียน และใช้เป็นห้องเรียนได้สิ้นงบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท

๑๒... ๒๕๒๓ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ..๒๕๒๓ เป็นการสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๔ ของกรมสามัญศึกษาใช้เวลาทำการก่อสร้างทั้งสิ้น ๓ เดือน สิ้นค่าก่อสร้างตามงบประมาณ  ๗๘๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน ) จำนวน ๘ ห้องเรียน และใช้เป็นห้องเรียนได้  เมื่อเดือนมิถุนายน   ..๒๕๒๓ เป็นต้นมา

๑๓.เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๕  ทางราชการได้ส่งนายชลัช  พรหมโว มาเป็นครูใหญ่ และในวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๒๖ นายเรืองชัย  ตราชู นายกเทศมนตรี พร้อมคณะเทศมนตรีกรรมการศึกษาและชาวบ้านได้ช่วยกันพัฒนา(ต่อเติมน้ำประปา)ใช้ในโรงเรียนโดยได้รับเงินบริจาคคณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและเงินจากคณะครู จัดฉายภาพยนตร์ต่อน้ำประปา ระยะความยาว  ๒๒๔  เมตร  สิ้นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน

๑๔.เมื่อวันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๒๗ ได้เริ่มทำการก่อสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน มีความยาว  ๑๐๐  เมตร ได้จัดพิธีมอบ  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ สิ้นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด   ๑๑๑,๕๐๐ บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )  โดยไม่ได้อาศัยเงินงบประมาณของทางราชการ

             ๑๕.เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๒๘  ได้ต่อเติมโรงอาหารโดยงบบริจาคของคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  เป็นเงิน  ๑๑,๘๕๐  บาท  ได้ใช้วัสดุก่อสร้างจาก  ..  แคล้ว  นรปติ  อีกจำนวนหนึ่ง      มูลค่า  ๒๐,๐๐๐  บาท  และสร้างโต๊ะม้านั่งยาว  โรงอาหารจำนวน  ๖๐  ชุด  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๑๕๐  บาท

             ๑๖..๒๕๒๘  สภาเทศบาลอนุมัติที่ดิน

        ๑๗. .๒๕๒๙  ได้ก่อสร้างที่สำหรับดื่มน้ำของนักเรียน  สร้างโต๊ะอาหาร  ๒๑  ตัว  สร้างม้านั่งยาว  ๔๓  ตัว  และได้รับเครื่องกรองน้ำจากมูลนิธิ  ซี.ซี.เอฟพร้อมทั้งถังน้ำคอนกรีต  ๑  ใบ  คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น  ๑๔,๗๐๕  บาท  (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วนโดยไม่ได้อาศัยเงินงบประมาณจากทางราชการ

         ๑๘ปีการศึกษา ๒๕๓๐ ได้งบประมาณจาก ส..สุทัศน์ ศรีรัตนพรรณ ต่อเติมใต้ถุนอาคาร ๓ เป็นห้องเรียนชั้นเด็กเล็ก ๑ ห้องเรียน  โดยใช้งบประมาณของเทศบาลจำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

            อนึ่งต้นปีการศึกษา  ๒๕๓๐  ได้จัดซื้อเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงเพื่อไว้สำหรับสอน    นักเรียนในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย  โดยได้จัดงานวันอำลาศิษย์เก่า  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์  กรรมการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  สิ้นงบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท  (สองหมื่น-ห้าพันบาทถ้วน)

                วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๓๐  นายชลัช  พรหมโว  ได้เกษียณอายุราชการได้มอบหมายหน้าที่อาจารย์ใหญ่  ให้นายอุทิศ  ไชยศรีสุทธิ์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รักษาราชการแทน  ตั้งแต่วันที่    ตุลาคม  ๒๕๓๐ 

          ๑๙.วันที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๓๑  ได้แต่งตั้งนายอุทิศ  ไชยศรีสุทธิ์  ให้รักษาการในตำแหน่ง  ครูใหญ่

          ๒๐.วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๑  ได้แต่งตั้งนายบุญศรี  ไชยเชษฐ์  ให้รักษาการในตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูใหญ่

       ๒๑.ปีงบประมาณ  ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรรมการผู้ปกครอง  ซ่อมแซมบันได  ๑๕,๐๐๐  บาท  เทคอนกรีตพื้นห้องเรียน  จำนวน  ๔  ห้องเรียน  สิ้นงบ  ๔๐,๐๐๐  บาท  ซ่อมหลังคา  ๑,๐๐๐  บาท  และสร้างโรงอาหารหลังใหม่จำนวน  ๗๐๐,๐๐๐  บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๒๒.วันที่    สิงหาคม  ๒๕๓๑  ย้ายสับเปลี่ยนและแต่งตั้งให้  นายอุทิศ  ไชยศรีสุทธิ์  ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ระดับ    ตามคำสั่งที่  ๕๖๒/๒๕๓๑  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๓๑  และแต่งตั้งนายบุญศรี  ไชยเชษฐ์  ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูใหญ่ ๕

๒๓.วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ยกเสาเอกอาคารหอประชุม และดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๐

๒๔.วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๒ แต่งตั้งนายอุทิศ ไชยศรีสุทธิ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ ๖ ชั้น  ,๒๐๐ บาท ตามคำสั่งที่  ๒๙๖ /๒๕๓๒  และแต่งตั้งให้ นายบุญศรี   ไชเชษฐ์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ตามคำสั่งที่ ๒๙๖ / ๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๒ (ตั้งแต่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๒ )

๒๕. ปีการศึกษา ๒๕๓๒ ได้รับงบพัฒนาจังหวัด ๓๐,๐๐๐ บาท จาก ส..สุนทร  ลีซีทวน  เพื่อสมทบสร้างถนนคอนกรีต สายที่ ๑ ( หน้าอาคาร ๒ ) จนแล้วเสร็จ  และก่อ สร้างเรือนเพราะชำ

๒๖.ปีการศึกษา๒๕๓๒ได้รับบริจาคพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิจากนางประยงค์  เพื่อประดิษฐาน เป็นองค์ประธานในโรงเรียน ได้รับขนานนามจาก เจ้าอาวาสวัดป่าศิริวรรณวนารามว่า “ พระพุทธมงคลวิชชูปการ ” ทำการฉลอง  และเปิดเนตร พร้อมกับฉลองหอประชุมเมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๒

๒๗. เดือนตุลาคม ๒๕๓๒ ได้สร้างสหการและห้องครัว ๑ หลังโดยได้รับวัสดุ ก่อสร้างจากคุณอดิศักดิ์  จนแล้วเสร็จมูลค่า ๑๕,๐๐๐บาท

๒๘.เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๓ ได้ซ่อมแซมโรงอาหารชั่วคราวให้เป็นโรงฝึกงาน โดยได้รับงบประมาณจากกองการศึกษาบางส่วน

๒๙.เดือนกันยายน ๒๕๓๒ ได้ต่อเติมและกั้นห้องเรียนชั้นล่างอาคาร ๓ อีก ๓ ห้องเรียนให้สมบูรณ์ รวมเป็น  ห้องเรียน

๓๐.เดือนสิงหาคม ๒๕๓๓ ติดตั้งพัดลมเพดานหอประชุมจำนวน ๑๙ ชุด ห้องสมุด ๑ ชุด และโรงฝึกงาน ๑ ชุด โดยได้รับงบประมาณจากกองการศึกษา  ๑๐ ชุด และ     เงินบริจาค ๑๑ ชุด

๓๑.วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๓ ได้เปลี่ยนตัวหนังสือป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ เป็น  สีเหลือง  เนื่องจากตัวหนังสือเก่า

๓๒.วันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๓๓ จัดทำแปลงไม้ดอกไม้ประดับตลอดแนวรั้วหน้าโรงเรียน โดยได้ใช้วัสดุก่อสร้างจากเงินงบ ส..อดิศร  เพียงเกษ เป็นเงินงบพัฒนาโรงเรียนจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

๓๓.วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ สร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออกความยาว ๑๐๐ เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง ๖๔,๐๐๐ บาท โดยจัดทำผ้าป่าสามัคค

๓๔.วันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๓๔ สร้างที่ดื่มน้ำคอนกรีต     หลัง   จำนวน  ๒๔  ที่     มูลค่า

๒๐,๐๐๐ บาท  ได้รับงบสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ ขอนแก่น

๓๕. วันที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๓๕  สร้างศูนย์รวมข่าว ๑ หลัง มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน

๓๖.วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๕  สร้างถนนคอนกรีตความยาว ๒๐ เมตร หน้าอาคาร ๒ แล้วเสร็จสิ้นงบก่อสร้าง ๑๒,๐๐๐ บาท
(
หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน )งบประมาณจากกองการศึกษา

๓๗.วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ สร้างถนนคอนกรีต ๓ สาย หน้าอาคาร ๒  และหน้าห้องสมุดจนแล้วเสร็จ

๓๘.วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๕ สร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันตก ความยาว ๖๐  เมตร สิ้นงบก่อสร้าง  ๒๐,๐๐๐  ( สองหมื่นบาทถ้วน ) บริจาคโดยนางวิไลศิน  เสาวกุล พร้อมญาติ

๓๙.วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ปรับปรุงอาคาร  ๑ เปลี่ยนบันไดและทำสวนหย่อมรอบอาคาร ๑ ทาสีใหม่มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท
(
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) งบประมาณจากกองการศึกษา

๔๐.เทคอนกรีตถนนหน้าอาคาร ๓ ความยาว ๑๕ เมตร สิ้นงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )ผู้ปกคองบริจาค

๔๑.วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ได้รับบริจาคโต๊ะเลคเชอร์จากชุมชน จำนวน ๗๐ ตัว   มูลค่า  ๓๑,๕๐๐ บาท( สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ) เพื่อเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา

๔๒.วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๓๗   ได้รับบริจาควงกลองยาว มูลค่า ๖,๐๐๐ บาท จากนายอาจหาญ  ศิริพูล  นายกเทศมนตรีเมืองขอนแก่น

๔๓.วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ได้รับบริจากเครื่องทำน้ำเย็น ๑  เครื่อง มูลค่า ๓๕,๐๐๐ บาท ( สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน )  จาก ส.. พงษ์ศักดิ์  อินทรพานิช ( สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๑ ขอนแก่น )

๔๔.วันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๓๗  ได้ปรับขยายตำแหน่งอาจารย์ใหญ่       ระดับ ๗ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และแต่งตั้งนายอุทิศ ไชยศรีสุทธิ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  โรงเรียนระดับ ๗ และแต่งตั้ง นายพินิจ  ศรีเร  เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ระดับ ๖ ตามหนังสือคำสั่งเทศบาลเมืองขอนแก่นที่ ๕๖๓ / ๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๗

๔๕.วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗  โรงเรียนได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนดีเด่นขนาดกลางของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

๔๖.วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๓๘  ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันบริจาค  เสาบาสเกตบอล ๑ คู่  มูลค่า  ๒๕,๐๐๐ บาท( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

๔๗.วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๓๘  ทางโรงเรียนได้จัดโครงการกองทุนจักรยาน   เพื่อผู้ด้อยโอกาสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ได้จำนวน  ๔๒  คัน  มูลค่า  0,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )

๔๘.วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ได้ปรับปรุงขยายตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ๗เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ ๘   และแต่งตั้งนายอุทิศ  ไชยศรีสุทธิ์  ขึ้นดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ     ขั้น  ๑๖,๘๐๐  และแต่งตั้งนายพินิจ  ศรีเร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ระดับ ๗  ขั้น  ๑๓,๖๘๐   ตามหนังสือคำสั่ง  ๔๔๒ / ๒๕๓๘  ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๓๘

๔๙.วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๓๘  ยกเสาเอกอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์  โครงการสามประสาน

๕๐.วันที่    พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  ก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน และอาคารสามประสานมูลค่า  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  แล้วเสร็จเมื่อ  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙  เปิดทำการวันที่    กรกฎาคม  ๒๕๓๙

          ๕๑.วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙  ก่อสร้างอาคารจำหน่ายศิลปหัตกรรมนักเรียน      งบประมาณอุดหนุน  จากกรมการปกครอง มูลค่า  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  แล้วเสร็จเมื่อ  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๓๙

๕๒.วันที่๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๙ ก่อสร้างป้ายตัวหนังสือชื่อโรงเรียนเทศบาลบ้านหนอง-ใหญ่   กองการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ด้วยหินอ่อน มูลค่า  ๓๕,๐๐๐ บาท( สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

          ๕๓.วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๐  ก่อสร้างสนามเอนกประสงค์มูลค่า๓๗๐,๐๐๐ บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  และก่อสร้างถนน ค... ความยาว๘๐ เมตร มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาถ้วน) โดยงบประมาณเทศบาลนครขอนแก่นปี ๒๕๔๐

           ๕๔.วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๑ นายอุทิศ  ไชยศรีสุทธิ์  ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการ  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  นายเจริญ  ช่วงชิต ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการแทน

           ๕๕.วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน       นายศุภดล  ศรีโนนทอง  อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ ๗ ตำแหน่งเลขที่๐๐๕๐๙–

           ๕๖.วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบ สน.ศท.4112  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้นใต้ถุนโล่งยาว    เมตร กว้าง     เมตร มูลค่า ๕,๕๔๖,๖๗๑๐ บาทโดยงบอุดหนุนกรมการปกครอง

           ๕๗.วันที่๑กรกฎาคม๒๕๔๒ได้งบประมาณต่อเติมอาคาร๔ห้องโสตฯและห้องสมุดมูลค่า  ,๖๖๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

           ๕๘.วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓  นายเจริญ  ช่วงชิต ย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน นายสุพัฒน์   เหล่าชัย ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล      บ้านหนองใหญ่แทน

            ๕๙.วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๓ นายสุพัฒน์  เหล่าชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ ๙ ตำแหน่งเลขที่  ๐๐๔๐๓-๑ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๙ ตำแหน่งเลขที่  ๐๐๔๙๖-๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

            ๖๐.วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ นายสุพัฒน์  เหล่าชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ ๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ตำแหน่งเลขที่ ๐๐๔๐๓-๑ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

             ๖๑.วันที่๑๔พฤศจิกายน๒๕๔๔นายจุมพลสวัสดิผลผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ๗  โรงเรียนเทศบาลบ้านคุ้มหนองคู ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ นายบัญชา นามปาน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  ย้ายมาช่วยราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ระดับ 

             ๖๒.วันที่๑๕พฤศจิกายน๒๕๔๔นายศุภดล ศรีโนนทองผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ๗เลขที่ตำแหน่ง๐๐๕๐๙-๑ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

             ๖๓.ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจำนวน ๖,๕๐๐,๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาท) ต่อเติมอาคาร ๔ จนเสร็จสมบูรณ์

             ๖๔.ปีงบประมาณ  ๒๕๔๕  ได้รับงบประมาณอุดหนุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๒๐  เครื่อง

             ๖๕.ปีงบประมาณ๒๕๔๕ได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครขอนแก่นปูกระเบื้องโรงอาหาร ปรับปรุงห้องพยาบาล ปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชน ก่อสร้างอาคารป้อมยาม  สร้างถนนจากด้านข้างอาคาร    ไปยังบ้านพักครู

             ๖๖.ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ ได้งบจากเทศบาลนครขอนแก่น จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ  นักเรียน ๒๑ เครื่อง ก่อสร้างห้องสุขา ปูกระเบื้อง ๑ หลัง จำนวน ๑๐ที่

   ๖๗.ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครขอนแก่น สร้างสวนหย่อมหน้าอาคาร  สร้างสวนหมอก  ปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคาร 

       .......๖๘.นายจุมพล  สวัสดิผล  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  ตำแหน่งเลขที่  ๐๐๔๙๖ – ๑  ระดับ      เมื่อวันที่    เมษายน  ๒๕๔๗  ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่นที่  ๓๐๓ / ๒๕๔๗  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๗

      ........๖๙.นายจุมพล  สวัสดิผล  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ    ได้รับคำสั่งให้เลื่อนและ    แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ    ตำแหน่งเลขที่และโรงเรียนเดิม  ตามคำสั่งเทศบาล นครขอนแก่นที่  ๘๙๖ / ๒๕๔๗  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๗  ตั้งแต่วันที่    เมษายน  ๒๕๔๗

      ........๗๐.นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ  โรงเรียนเทศบาล บ้านสามเหลี่ยม  มาช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  ตั้งแต่วันที่    เมษายน  ๒๕๔๗  ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่นที่  ๓๐๔ / ๒๕๔๗ ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๗

o..ปีการศึกษา 2550 นายพัฒนา ยอดสะอึ ได้รับแต่งตั้ง เป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน และได้มาช่วยราชการที่โรงเรียนเทศบาลบ้าน
หนองใหญ่ ปัจจุบันทำหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ และงบประมาณ
๙o.ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ได้รับงบประมาณจากเทศบาล ในการสร้าง โรงยิมเนเซี่ยม จำนวน 1 หลัง ,ห้องสมุดสวนดอกคูณ
จำนวน 1 หลัง , สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน 400 เมตร จำนวน 1 สนาม
  ๙๑.ผอ.บุญธรรม โบราณมูล ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
  ๙๒.ปีการศึกษา 2556 ได้รับห้องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 60 เครื่อง
  ๙๓.รอง ผอ นางสาวศุภพาพิศย์ เปรมิยะวงศา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปี 2557
  ๙๔.ปีการศึกษา 2558 ก่อสร้างอาคารเรียน สนศท4/12
  ๙๕.ปีการศึกษา 2558 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
  ๙๖.ปีการศึกษา 2558 ได้คอมพิวเตอร์เงินอุดหนุน จากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ห้อง ห้องละ 20 เครื่อง รวม 41 เครื่อง พร้อมแอร์ โต๊ะ เก้าอี้ Network
15 กค 2559 ได้ทำบุญขึ้่นอาคารเรียนมงคลวิชชูปการ และ อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ เสาธงชาติใหม่ โดยชื่ออาคารเรียนมงคลวิชชูปการ ผู้เสนอชื่อคือ ครูวีรชัย เพลินจิตร ตำแหน่ง ครู คศ.3
30มค2560 รองผู้อำนวยการ ศุภพาพิศย์ เปรมิยวงศา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
6กค2560 ผอ.บุญธรรม โบราณมูล ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม คำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กค 2560
6กค2560 ผอ.วาสนา แม้นญาติ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ คำสั่ง ตั้งแต่ วันที่ 1 กค 2560
3 ตค 2562 ผอ.พัฒนา ยอดสะอึ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ คำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กย 2562 ผอ.วาสนา แม้นญาติ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ รร.เทศบาลบ้านหนองแวง
  รอง สมหวัง รอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ รร.เทศบาลวัดกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 กย 2562 เป็นต้นไป
2 ตค 2563 ผอ.ประสิทธิ์ สมศักดิ์ ย้่ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกาารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ย้ายไป รร.ท.สามเหลี่ยม 1 มีค. 2565
1 มีค 2565 ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสมหวัง แข้โส ลำดับที่ 1 นายวีรชัย เพลินจิตร ลำดับที่ 2
4 มีค 2565 ได้รับคอมพิวเตอร์ 40 ชุด งบประมาณเงินสะสมโรงเรียน
16 กพ 2565 ติดตั้งกล้องวงจรปีด จำนวน 5 ชุด 40 ตัว
16 มิย 2565 ผอ.ทวีศักดิ์ พรมมงคล ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
16 มิย 2565 รอง ผอ.รินทนา พงษ์เสนา ยายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
17 ตค. 2565 รอง จตุรงค์ พันเดช ย้ายมาดำรงตำแหน่อง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการ


text-underline:none'>