• Home
  • ห้องเรียน E-Learning
  • ห้องสมุดโรงเรียน
  • แผนที่โรงเรียน
  • ติดต่อโรงเรียน
  • สำนักการศึกษา
  • เทศบาลนครขอนแก่น
  • E-Mail หน่วยงานภายใน เทศบาล
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-237590
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-237590 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายทวี อันปัญญา
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายพีระพล พัฒนพีระเดช
อีเมล์ของหน่วยงานภายใน เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ปรัชญา คุณธรรมดี มีวินัย ใฝ่วิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน
คติธรรม นัตถิ ปัญญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ถ.ศรีจันทร์-กาฬสินธุ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 , 043466473
1.เดิมชื่อโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่(คุรุสามัคคี4)ก่อนนี้นักเรียนโรงเรียนไปเรียนที่โรงเรียน ประชาบาล
ตำบลพระลับ
1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2490 ทางราชการได้ตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน
พระคือวิทยาคาร ทำการสอนอยู่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านหนองใหญ่ ศาลาวัดเดิม วัดอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขณะนี้เป็น ธรณีสงฆ์


โรงเรียนนี้ เปิดทำการสอน ตั้งแต่ ชั้น ป.1- ป.4 ทำการสอนตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการ มีครู 2 คน
1. นายบุญชู มหาดไทย วุฒิ พ.ครูใหญ่
2. นางเครือมาส ไกรยะราช วูฒิ ป.4 ครูน้อย

2.เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2491 ทางราชการได้ตั้งโรงเรียนเอกเทศอาศัยศาลาวัดหลังเดิมเป็นที่เรียน โดย
นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งเงินเดือนครู และอุปกรณ์การศึกษา ทางอำเภอเป็นผู้จ่ายให้และอุปกรณ์บางอย่างได้รับ
ความร่วมมือจากชาว บ้านหนองใหญ่ร่วมบริจาคให้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรหลานตน
3.ในระยะที่โรงเรียนอาศัยอยู่ศาลาวัดนี้ ทางครูมีครูหัวหน้าตำบล ครูในโรงเรียน กรรมการศึกาา ผู้ปกครอง
และชาวบ้านหนองใหญ่ได้พร้อมใจกัน วัดที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศถาวรไว้ในที่สาธารณของ
หมู่บ้านซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของป่าช้า มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ดังนั้น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2494 ทาง
ราชการจึงได้ปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นในที่ดินของโรงเรียน ตามแบบ ป.1 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ขนาด 3 ห้องเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวสิ้นค่าก่อสร้าง 51,750 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เป็นเงินงบประมาณของประชาชน และครูทั้งอำเภอร่วมกันทอดกฐินสามัคคีบริจาค สมทบ 31,750 บาท
เงินงบประมาณทางราชการ 20,000 บาท การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ตามแบบเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2501
ขนานนามว่า " โรงเรียนประชาบาล คุรุสามัคคี 4 " อาหารหลังนี้เป็น หลังแรก

อ่านต่อ คลิ๊ก
.

 
 
.
s
เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน
มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจุมพล สวัสดิผล คนปัจจุบัน
เว็บไซต์นี้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมภายใน
ของโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา
เว็บนี้ก่อตั้งวันที่ 9 มิถุนายน 2547
ผู้จัดทำเว็บไซต์ (คลิก)
เวปไซต์สร้างเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2551
ความระเอียดจอภาพที่เหมาะสม
Medium 1024 x 768 px
ข้อมูลปรับปรุง วันที่ 29 ก.ค. 2551
อ.วีรชัย เพลินจิตร
weerachai18@hotmail.com