วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนส่งเสริมวิชาการ มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม เลิศล้ำการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายยุทธ วงษ์ศิริ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 15กค2559 ทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ อาคารเอนกประสงค์ และเสาธงชาติ ใหม่
.
โรงเรียนหงายกะลา
ปาฏิหาริย์การเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จัดการเรียน
การสอนรูปแบบที่แตกต่าง โรงเรียแห่งนี้
ไม่มีข้อสอบ โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีระฆัง
โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีครูเสียงดังโรงเรียฉัน
เรียนหงายกะลา ไม่มีเกรด ไม่มีโดดเรียน

ประกาศ การสอบราคาซื้อหนังสือ ไฟล์เอกสาร

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 ภาพกิจกรรม

กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559 ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน ภาพกิจกรรม
อาคารอเนกประสงค์เสร็จแล้วครับ ภาพถ่าย
กิจกรรม รับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2559 ภาพถ่าย
กีฬากลุ่มเทศบาลนครขอนแก่น 4-5สค2559
.
นายบุญธรรม โบราณมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
.
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

   
ห้องสมุดหนองใหญ่
จำนวน 1 หลัง
ห้องคอมพิวเตอร์ ประถมปีที่ 1-6
จำนวน 30 เครื่อง
ห้องคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น (7ตค56)
จำนวน 30 เครื่อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จำนวน 30 เครื่อง
ห้องวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 ห้อง
ห้องดนตรีพื้นบ้าน
จำนวน 1 หลัง
ห้องศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 1 หลัง
ปีการศึกษา 2558 ได้คอมพิวเตอร์อีก 2 ห้อง ห้องละ 20 เครื่อง
   
 
.
s
 
ในปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ได้ของบประมาณในการบริหารโรงเรียน โดยมีโครงการ
เด่นที่เป็นโครงการใหม่ คือ โครงการปรัปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนนอกกะลา โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แทนเครื่อง
ที่ชำรุด ซึ่งคอมเก่ามีอายุการใช้งานเกิน 6 ปี โดยโครงการนี้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 60 เครื่อง
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี โครงการจัดซื้อชุดนาฎศิลป์ โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ จะนำมาใช้ใน ปีงบประมาณ 2556 จะทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย
สติปัญญา เพื่อให้ก้าวทัน ต่อยุคการสื่อสาร ต่อไป
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รื้ออาคารเรียน2 อาคารไม้ และได้สร้างอาคารเรียน สนศท 4/12 จำนวน 1 หลัง
และได้ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง และได้คอมพิวเตอร์อีก 2 ห้องเรียนห้องละ 20 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจุมพล สวัสดิผล คนปัจจุบัน
เว็บไซต์นี้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมภายใน
ของโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา
เว็บนี้ก่อตั้งวันที่ 9 มิถุนายน 2547
ผู้จัดทำเว็บไซต์

ฐานข้อมูลของรัฐบาล
สำนักงาน ปปช.
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยื่นแบบเสียภาษี
สายด่วนถึงรัฐบาล
เทศบาลนครขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-466182
และ แฟกส์ 043-466473
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวีรชัย เพลินจิตร
ติดต่อ E-Mail โรงเรียน nongyainew@hotmail.com
เวปไซต์สร้างเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2547
ความระเอียดจอภาพที่เหมาะสม
Medium 1024 x 768 px
weerachai18@hotmail.com