วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนส่งเสริมวิชาการ มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม เลิศล้ำการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายยุทธ วงษ์ศิริ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
.
โรงเรียนหงายกะลา
ปาฏิหาริย์การเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จัดการเรียน
การสอนรูปแบบที่แตกต่าง โรงเรียแห่งนี้
ไม่มีข้อสอบ โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีระฆัง
โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีครูเสียงดังโรงเรียฉัน
เรียนหงายกะลา ไม่มีเกรด ไม่มีโดดเรียน

ทอดกฐินวัดป่าศิริวันวนาราม ภาพกิจกรรม
ทอดกฐินวันป่าเทพนิมิตร ภาพกิจกรรม
มอบเหรียญรางวัลนักกีฬาระดับภาค ภาพกิจกรรม
QR CODE รวมศิษย์เก่า คลิกที่นี่
จำหน่ายเสื้อเพื่อสร้างสนามฟุตบอลเพื่อน้อง คลิก
ทำความสะอาดโรงเรียน ภาพกิจกรรม
จิตศึกษา ปัญญาภายใน ภาพกิจกรรม
.
นายพัฒนา ยอดสะอึ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
.

   
ห้องสมุดหนองใหญ่
จำนวน 1 หลัง
ห้องคอมพิวเตอร์ ประถมปีที่ 1-6
จำนวน 30 เครื่อง
ห้องคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น (7ตค56)
จำนวน 30 เครื่อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จำนวน 0 เครื่อง
ห้องวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 ห้อง
ห้องดนตรีพื้นบ้าน
จำนวน 1 หลัง
ห้องศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 1 หลัง
ปีการศึกษา 2558 ได้คอมพิวเตอร์อีก 2 ห้อง ห้องละ 20 เครื่อง
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง  
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ปลายภาค1
.
s
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
 
ในปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ได้ของบประมาณในการบริหารโรงเรียน โดยมีโครงการ
เด่นที่เป็นโครงการใหม่ คือ โครงการปรัปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนนอกกะลา โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แทนเครื่อง
ที่ชำรุด ซึ่งคอมเก่ามีอายุการใช้งานเกิน 6 ปี โดยโครงการนี้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 60 เครื่อง
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี โครงการจัดซื้อชุดนาฎศิลป์ โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ จะนำมาใช้ใน ปีงบประมาณ 2556 จะทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย
สติปัญญา เพื่อให้ก้าวทัน ต่อยุคการสื่อสาร ต่อไป
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รื้ออาคารเรียน2 อาคารไม้ และได้สร้างอาคารเรียน สนศท 4/12 จำนวน 1 หลัง
และได้ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง และได้คอมพิวเตอร์ 2 ห้องเรียน รวม 41 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางวาสนา แม้นญาติ คนปัจจุบัน
เว็บไซต์นี้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมภายใน
ของโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา
เว็บนี้ก่อตั้งวันที่ 9 มิถุนายน 2547
ผู้จัดทำเว็บไซต์ นายวีรชัยเพลินจิตร

สำนักงาน ปปช.
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยื่นแบบเสียภาษี
สายด่วนถึงรัฐบาล
เทศบาลนครขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-466182
และ แฟกส์ 043-466182 ,0896222837
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวีรชัย เพลินจิตร (webmaster)
ติดต่อ E-Mail โรงเรียน nongyainew@hotmail.com
เวปไซต์สร้างเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2547
ความระเอียดจอภาพที่เหมาะสม
Medium 1024 x 768 px
ผู้ดูแลเว็ปไซต์
weerachai18@hotmail.com
..... คนกำลังเข้าเยี่ยมชม
ปรับปรุงล่าสุด