วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนส่งเสริมวิชาการ มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม เลิศล้ำการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายมานพ ช่องตะคุ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
เรียน แบบ On Site เต็มรูปแบบ 17 พค 2565
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
.
โรงเรียนหงายกะลา
ปาฏิหาริย์การเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จัดการเรียน
การสอนรูปแบบที่แตกต่าง โรงเรียแห่งนี้
ไม่มีข้อสอบ โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีระฆัง
โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีครูเสียงดังโรงเรียฉัน
เรียนหงายกะลา ไม่มีเกรด ไม่มีโดดเรียน

ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ ภาษาอังกฤษ คลิ๊ก
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ภาพกิจกรรม
โครงการแก้มลิงหนองอีเลิง คลิก
ขบวนเกวียนบุปผชาติพระพุทธมหาจักรแก่นนคร คลิีก
ปรับปรุงพื้นที่ทำสนามเปตอง คลิ๊ก
ห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ 40 ชุด คลิกที่นี่ ปี 2565
การประชุมของโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
โครงการพัฒนาหนองอีเลิง
ประเมินความพร้อมขอเปิดเรียน
โครงการติดตั้งกล้อง 40 ตัวใน รร
โครงการ Jitasa.care
การประเมินหลักสูตรพิเศษใน รร.
กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2565

ห้องคอมพิวเตอร์ มัธยม ปี 2565 จำนวน 40 เครื่อง
ห้องสมุดหนองใหญ่
จำนวน 1 หลัง
ห้องคอมพิวเตอร์ ประถมปีที่ 1-6
จำนวน 30 เครื่อง
ห้องคอมพิวเตอร์ มัธยม (7ตค56)
จำนวน 30 เครื่อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จำนวน 0 เครื่อง
ห้องวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 ห้อง
ห้องดนตรีพื้นบ้าน
จำนวน 1 หลัง
ห้องศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 1 หลัง
ปีการศึกษา 2558 ได้คอมพิวเตอร์อีก 2 ห้อง ห้องละ 20 เครื่อง
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง  
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ปลายภาค1
.
s
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
 
ในปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ได้ของบประมาณในการบริหารโรงเรียน โดยมีโครงการ
เด่นที่เป็นโครงการใหม่ คือ โครงการปรัปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนนอกกะลา โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แทนเครื่อง
ที่ชำรุด ซึ่งคอมเก่ามีอายุการใช้งานเกิน 6 ปี โดยโครงการนี้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 60 เครื่อง
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี โครงการจัดซื้อชุดนาฎศิลป์ โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ จะนำมาใช้ใน ปีงบประมาณ 2556 จะทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย
สติปัญญา เพื่อให้ก้าวทัน ต่อยุคการสื่อสาร ต่อไป
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รื้ออาคารเรียน2 อาคารไม้ และได้สร้างอาคารเรียน สนศท 4/12 จำนวน 1 หลัง
และได้ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง และได้คอมพิวเตอร์ 2 ห้องเรียน รวม 41 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางวาสนา แม้นญาติ คนปัจจุบัน
เว็บไซต์นี้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมภายใน
ของโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา
เว็บนี้ก่อตั้งวันที่ 9 มิถุนายน 2547
ผู้จัดทำเว็บไซต์ นายวีรชัยเพลินจิตร

สำนักงาน ปปช.
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยื่นแบบเสียภาษี
สายด่วนถึงรัฐบาล
เทศบาลนครขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-466182
และ แฟกส์ 043-466182
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวีรชัย เพลินจิตร (webmaster)
ติดต่อ E-Mail โรงเรียน nongyainew@hotmail.com
เวปไซต์สร้างเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2547
ความระเอียดจอภาพที่เหมาะสม
Medium 1024 x 768 px
ผู้ดูแลเว็ปไซต์
weerachai18@hotmail.com
..... คนกำลังเข้าเยี่ยมชม
ปรับปรุงล่าสุด